เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่บริการของเราบนเว็บไซต์นี้ ข้อตกลงในการให้บริการเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อตกลงนี้") มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเงื่อนไขในการใช้บริการที่เราให้บนเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์นี้") เพื่อให้ท่านเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ที่นี่ก่อนที่ท่านจะเข้าชมหรือใช้บริการของเว็บไซต์นี้ โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดและแน่ใจว่าท่านเห็นด้วยและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุ

บริการที่ให้บนเว็บไซต์:

เว็บไซต์นี้ให้บริการข้อมูลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของเรา ข้อมูลเหล่านี้ให้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและแนะนำเท่านั้น เราสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือระงับเนื้อหาบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้ว่าเราจะพยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แต่เราไม่รับประกันความเสมอภาคของเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้

ทรัพย์สินทางปัญญา:

เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ ตราสัญลักษณ์ ไอคอน รูปภาพ วิดีโอ เสียง ซอฟต์แวร์ รหัสโปรแกรมและเนื้อหาอื่น ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ มีลิขสิทธิ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องคุ้มครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ท่านไม่สามารถคัดลอก ปรับเปลี่ยน แพร่เผย โฆษณา แสดงหรือใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ในรูปแบบใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

แบบฟอร์มติดต่อ:

หากท่านสนใจในข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของเรา ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มติดต่อเราในเว็บไซต์นี้ แบบฟอร์มติดต่อเราช่วยให้ท่านสามารถส่งคำถามหรือให้คำแนะนำในเวลาที่ต้องการ การส่งแบบฟอร์มจะถูกพิจารณาเป็นการยินยอมให้เราติดต่อท่านตามข้อมูลติดต่อที่ท่านให้

คำแถลงข้อผิดพลาด:

เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงและแนะนำเท่านั้น และเราไม่มีการรับประกันในรูปแบบของคำให้การหรือคำรับรองใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ ท่านยินยอมเสียหายจากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้เอง ในขอบข่ายที่กฎหมายอนุญาต ท่านต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองในการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ และเราไม่รับผิดชอบในกรณีของความเสียหายหรือเสียชีวิต ที่เกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ ในขอบข่ายที่กฎหมายอนุญาต การใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงที่ท่านได้ตกลงเอาไว้เอง

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม:

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เป็นเพียงความสะดวกให้แก่ท่าน การเชื่อมโยงเหล่านี้ไม่ใช่การสนับสนุนหรือการเปิดเผยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้ โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์บุคคลที่สาม

ความรับผิดชอบของผู้ใช้:

ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับเมื่อใช้บริการของเว็บไซต์นี้ และจะรับผิดชอบในกรณีของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ท่านตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการฝ่าฝืนกฎหมาย ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นหรือทำให้บุคคลอื่นเสียหาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฟอกเงิน การโกง การโจมตีที่ทำให้เสียหาย การแพร่กระจายไวรัสหรือการกระทำที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้:

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ทุกเมื่อ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะถูกประกาศบนเว็บไซต์นี้ โปรดตรวจสอบข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราวเพื่อตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง หากท่านทำการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อ จะถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงที่แก้ไข

สถานบันได้บัญญัติและอำนาจการอาญา:

ข้อตกลงนี้ถูกควบคุมตามกฎหมายในประเทศไต้หวัน ข้อพิพาทที่เกิดจากข้อตกลงนี้หรือการใช้เว็บไซต์นี้จะถูกยื่นขึ้นตามกฎหมายของประเทศไต้หวัน ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือกระทำอาชญากรรมเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ และเราถูกบังคับตามกฎหมายหรือแจ้งเหตุให้ตามกฎหมายในกรณีที่ท่านกระทำการเพื่อระเบียบตามกฎหมายหรือกระทำเพื่อให้สิทธิ์ในกรณีอื่น ๆ เราจะเปิดเผยข้อมูลของท่านในกรณีที่ทางกฎหมายต้องการ